summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masteresp32: More parallel buildsMichael Buesch2 weeks
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2022-09-17esp32: More parallel buildsHEADmasterMichael Buesch1-2/+2
2022-08-25firefox-config: UpdateMichael Buesch1-0/+1
2022-08-25cargo-updateall: Forward optionsMichael Buesch1-1/+1
2022-08-12esp32 build: Add parallel makeMichael Buesch1-2/+3
2022-08-10esp32: Update build depsMichael Buesch1-0/+4
2022-08-10Add esp32 rust toolchain build scriptMichael Buesch1-0/+223
2022-08-04multiscan: Add resolution optionMichael Buesch1-4/+13
2022-08-04vimrc: Update colorsMichael Buesch1-0/+2
2022-08-03makerelease/cargo: Build and test all examplesMichael Buesch1-0/+7
2022-05-17makerelease: Run cargo clippyMichael Buesch1-1/+8
[...]
 
Clone
https://git.bues.ch/git/misc.git
bues.ch cgit interface